Przejdź do treści Przejdź do menu
Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://konin.kiedyodpady.pl.

 • Data publikacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkami z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2023-01-04
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Gilewski
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 63 2401 028

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Adres: plac Wolności 1 Główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Biuro Obsługi Interesanta, Kasa Urzędu Miejskiego, Prezydent oraz Zastępcy Prezydenta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Obsługi Inwestora, Wydział Organizacyjny i Kadr, Wydział Podatków i Opłat, Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Budżetu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Informatyki, Wydział Księgowości, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Prawny i Zamówień Publicznych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opis dostępności architektonicznej głównego budynku Urzędu Miejskiego: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne od strony Placu Wolności jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody (pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo żółtym pasem). Wejście od strony ulicy Wojska Polskiego jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku urzędu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem. Drzwi otwierają się automatycznie, a na wyższy poziom osoby o ograniczonej mobilności mogą dostać się za pomocą platformy przyschodowej. Obok znajdują się schody. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Wózkiem można bezpośrednio dojechać do Kasy Urzędu Miejskiego oraz do Biura Obsługi Interesanta, które znajdują się po lewej stronie holu. Schody są oznaczone. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje. Nie ma windy na wyższe piętra. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta. Opis innych dostosowań takich, jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: platforma zamontowana jest przy schodach, prowadzących z poziomu zero na poziom wyższy - wejście od strony ulicy Wojska Polskiego. Nie ma pochylni, toaleta nie jest dostosowana. Jest pętla indukcyjna: w kasie oraz Biurze Obsługi Interesanta. W budynku nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Miejskiego – wjechać można od ulicy Wojska Polskiego. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Koninie. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w Urzędzie Miejskim w Koninie – dotyczy wszystkich obiektów Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem w Urzędzie Miejskim (w każdym obiekcie) w Koninie jest pani Katarzyna Kupińska, która posługuje się językiem migowym. Zgłoszenia trzeba dokonać w następujący sposób: można przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz na stronie internetowej: informacje dla niesłyszących, lub wysłać e-mail na adres: [email protected], albo zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (są to numery do Biura Obsługi Interesanta). Adres: ulica Stanisława Staszica 17 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Opis dostępności architektonicznej budynku: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne od ulicy Stanisława Staszica jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się na jednym poziomie. Korytarz jest dostępny, w obiekcie nie ma schodów. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest pochylnia przed wejściem, nie ma pętli indukcyjnej. Toaleta jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Uwaga - parkowanie jest utrudnione. Przy obiekcie, na ulicy Staszica nie ma miejsc parkingowych. Niewielki, wewnętrzny parking znajduje się na dziedzińcu za budynkiem (wjazd od ulicy Jana Kilińskiego). Nie ma jednak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie. Adres: plac Wolności 6 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich. Opis dostępności architektonicznej budynku: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne od strony Placu Wolności jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody – jest to 7 nieoznaczonych stopni. Wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami, które znajduje się kilkanaście metrów w lewo od wejścia głównego jest dostępne. Na poziom wyższy, czyli na wysoki parter można dostać się schodami lub za pomocą platformy: mogą nią wjechać osoby na wózkach, rodzice z dziećmi w wózku oraz inne osoby, które potrzebują takiego usprawnienia. To wejście jest na co dzień zamknięte, jednak przy drzwiach znajduje się dzwonek do wezwania pracownika, który otwiera drzwi, uruchamiając elektryczną platformę, pozwalającą dostać się na wysoki parter. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Wydział Spraw Obywatelskich mieści się na jednej kondygnacji. Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest platforma zamontowana jest przy wejściu dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na Placu Wolności, na miejscu postojowym wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Na Plac Wolności można wjechać od ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Spraw Obywatelskich w Koninie. Adres: ulica Obrońców Westerplatte 2 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Opis dostępności architektonicznej budynku: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózku. W drzwiach jest próg przekraczający 2 cm wysokości. Szerokość drzwi wejściowych, to około 60 cm. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest niedostępny. Korytarz/hol główny znajduje się na parterze. Na pierwsze piętro można się dostać wyłącznie schodami, które są nieoznakowane. Na parterze, czyli w holu głównym znajduje się dzwonek. Po jego uruchomieniu pracownik urzędu ma obowiązek zejścia do osoby ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Parking jest publiczny, ogólnodostępny. Znajduje się u zbiegu ulic Zofii Urbanowskiej i Obrońców Westerplatte - naprzeciwko USC. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Stanu Cywilnego w Koninie. Adres: ulica Wojska Polskiego 2 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Kultury, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Lokalowych, Biuro Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, Sekretarz Miasta. Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Wojska Polskiego 2: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu obiektu i jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wysokość progu w drzwiach wejściowych wynosi około 5 cm. Drzwi wejściowe mają około 85 cm szerokości. Na wyższe piętra, do poszczególnych Wydziałów UM, prowadzą schody. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Wydziały Urzędu Miejskiego mieszczą się na wszystkich piętrach, na które można się dostać wyłącznie schodami. W budynku nie ma windy. Korytarze znajdują się na wysokim parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. Korytarze na poszczególnych piętrach są dostępne tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się, na przykład na wózku są niedostępne. Jednak istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych piętrach. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym. Miejsce nie jest oznaczone kolorem niebieskim. Miejsce postojowe jest na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miejskiego – można wjechać bezpośrednio z ulicy Wojska Polskiego. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 2. Adres: ulica 3 Maja 21 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się następujące wydziały: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 Maja 21: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście przez bramę główną od ulicy 3 Maja jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Do obiektu prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń. Korytarz na pierwszym i drugim piętrze jest dostępny tylko dla osób, które mogą wejść na poszczególne piętra. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem z wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach. Opis dostosowań takich jak na przykład pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma platformy, pochylnia jest tylko przy wejściu do obiektu, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta nie jest dostosowana. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Uwaga - utrudnione parkowanie. Osoby z niepełnosprawnościami mogą zaparkować swój pojazd na początku ulicy Wiosny Ludów. Jest to kilkadziesiąt metrów od budynku Urzędu Miejskiego. Parking jest ogólnodostępny. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Koninie, w którym mieści się Wydział Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Adres: ulica 3 Maja 1 – 3 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Centrum Organizacji Pozarządowych. Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Organizacji Pozarządowych: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz, toaleta oraz pomieszczenia biurowe znajdują się na podwyższonym parterze i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku. Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami. Dodatkowo przed dolnym i górnym stopniem zamontowana jest faktura bezpieczeństwa typu B. Na całej powierzchni COP zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce, czyli do sali konferencyjnej, biura oraz toalety. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest platforma, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem, czyli na Placu Wolności. Można dojechać od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Adres: ul. Wiosny Ludów 6 (Ratusz) Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się na parterze Wydział Oświaty, a na pierwszym piętrze Biuro Rady Miasta. Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajdują się wyżej wymienione wydziały: Opis dostępności wejścia do budynku Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, drewniane, a wejście jest wąskie z wysokim stopniem/progiem. To wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Korytarz na parterze oraz pierwszym piętrze jest dostępny tylko dla osób sprawnych ruchowo. Dla osób poruszających się na przykład na wózku jest niedostępny. Na pierwsze piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń. Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma pochylni. Uwaga - zewnętrzna pochylnia znajduje się na ulicy 3 Maja. Wejście, którym ewentualnie można dostać się do obiektu, na co dzień jest zamknięte. Otwierane jest na sesje Rady Miasta, okolicznościowe imprezy itp. Wewnątrz jest platforma, która znajduje się w korytarzu przed salą sesyjną. Nie ma pętli indukcyjnej. Toaleta jest dostosowana, ale dojście lub dojazd wózkiem jest utrudnione. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (tylko znaki pionowe) na początku ulicy Wiosny Ludów, tj. naprzeciwko budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Oświaty oraz Biuro Rady Miasta. Parking ogólnodostępny. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Oświaty oraz Biuro Rady Miasta w Koninie. Adres: ulica Przemysłowa 2 (budynek Policji) Budynek Urzędu Miejskiego, w którym na drugim i trzecim piętrze mieści się Wydział Komunikacji, a na czwartym piętrze - Straż Miejska. Opis dostępności architektonicznej obiektu, w którym znajdują się wymienione powyżej wydziały: Opis dostępności wejścia do budynku Osoby z niepełnosprawnościami powinny korzystać z głównego wejścia do budynku policji. Do wejścia najlepiej kierować się od strony lokalu gastronomicznego „Kuchcik”. Dojście i dojazd są oznakowane. Przed wejściem głównym jest zamontowana pochylnia. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Dojść lub dojechać wózkiem do windy można przez hol główny policji. Uwaga – winda jest starego typu z bardzo wąskimi drzwiami oraz krótkim okresem otwarcia automatycznych drzwi. Dlatego istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na wyższych kondygnacjach. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: wewnątrz obiektu nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta dostosowana jest na czwartym piętrze, czyli w biurze Straży Miejskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakami pionowymi przed budynkiem Policji w Koninie. Uwaga – dojazd wózkiem z opisanego powyżej miejsca parkingowego do głównego wejścia jest bardzo utrudniony. Dlatego sugeruje się skorzystanie z miejsca postojowego przy lokalu „Kuchcik”. Z tego miejsca można dojechać wózkiem do głównego wejścia. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do obiektu, w którym znajdują się wyżej wymienione wydziały. Adres: ulica pułkownika Witolda Sztarka 1 Budynek Urzędu Miejskiego, w którym na wysokim parterze oraz pierwszym i drugim piętrze mieści się Wydział Geodezji i Katastru, Koordynator do spraw Młodzieży i Projektów Kreatywnych Opis dostępności architektonicznej budynku, w którym mieszczą się wymienione powyżej wydziały: Opis dostępności wejścia do budynku Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w szczycie budynku i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są oznaczone, a dojście lub dojazd jest prosto do windy. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Winda znajduje się w szczycie korytarza. Jest przystosowana do transportu osób na wózku, rodzica z dzieckiem w wózku itp. W windzie są przyciski z opisem w alfabecie Braille’a. Na wyższe kondygnacje można się dostać także schodami, które nie mają oznaczeń. Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnych. Toaleta jest dostosowana – znajduje się na parterze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dwóch miejscach postojowych. Są one wydzielone i oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Nie są wymalowane w kolorze niebieskim. Miejsca są zlokalizowane w szczycie budynku. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Strategii i Marketingu Miasta. Aplikacje mobilne Urząd Miejski w Koninie prowadzi następujące aplikacje mobilne: • Aplikacja BLISKO Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej. Niedostępne elementy i treści: • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować. • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.